BasicMenu  1.0
integer a menu in your console program easily
example_put_menu.c
#include <stdio.h>
#include "basicmenu.h"

void displayBeforeMenu(void) {
  printf("This message will be displayed before the menu ! \n" );
}


void displayAfterMenu(void) {
  printf("This message will be displayed after the menu ! \n");
}

int main(void) {
  // Start the basic menu
  startBasicMenu();
  // Creat a new menu
  custom_Menu* mymenu;
  // Initialize a menu
  init_new_menu (&mymenu);
  // Add some items to the menu
  addNewItem (&mymenu , "Choice number one!");
  addNewItem (&mymenu , "Choice number 2");
  addNewItem (&mymenu , "Choice number three");
  addNewItem (&mymenu , "The forth choice");
  addNewItem (&mymenu , "5th choice");
  addNewItem (&mymenu , "Choice 6");
  // display the menu 
  put_menu (mymenu,displayBeforeMenu,displayAfterMenu);
  
  return 0;
}