basicmenu.h  1.0.0
integrate a menu in your console program easily
set_menu_padding.c
#include <stdio.h>
#include "basicmenu.h"


int main(void) {
    // Start the basic menu
    startBasicMenu();
    // Creat a new menu
    custom_Menu* mymenu;
    // Initialize a menu
    init_new_menu (&mymenu);
    // Add some items to the menu
    addNewItem (&mymenu , "Choice number one!");
    addNewItem (&mymenu , "Choice number 2");
    addNewItem (&mymenu , "Choice number three");
    // display the menu
    set_menu_padding(6) ;
    put_menu_with (mymenu);
    set_menu_padding(0);

    return 0;
}